ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε. 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

1. Σχολείο: Γυ
μνάσιο Ακράτας
2. Τίτλος προγράμματος: Το δάσος της Καψακούς
3. Παιδαγωγική ομάδα εκπαιδευτικών:
Μαρούδας Αντώνιος (ΠΕ02)
Μιχαλίτση Βασιλική (ΠΕ06)
4. Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 27 (από τη Γ΄ τάξη)
4.1. Κριτήρια επιλογής του θέματος:
Το αρχικό ερέθισμα ήταν η γειτνίαση με το δάσος της Καψακούς (ή άλσος Γ. Ρουφογάλη), το οποίο είχε δενδροφυτευτεί πριν από αρκετές δεκαετίες ύστερα από πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου μας.

4.2. Στόχοι του προγράμματος:
Ο κύριος σκοπός του προγράμματος ήταν να καλλιεργηθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών, ενώ οι επιμέρους στόχοι ήταν να καταγραφεί και να παρουσιαστεί η χλωρίδα του δάσους, να αναπτυχθεί ο ομαδοσ
υνεργατικός τρόπος εργασίας και οι ίδιοι οι μαθητές να αναλάβουν πρωτοβουλίες μέσα από την εκπόνηση σχετικών εργασιών.
4.3. Περιγραφή της πορείας υλοποίησης του προγράμματος:
Οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνταν μετά το πέρας του ωρολόγιου προγράμματος του σχολείου με ικανοποιητική συμμετοχή των μαθητών. Πρώτα-πρώτα, έγινε ιστορική αναδρομή στη δημιουργία και ονοματοδοσία του δάσους, καθώς και στη δενδροφύτευση του 1933 από ομάδα των τότε μαθητών του σχολείου (χρησιμοποίηση αρχειακών πηγών και φωτογραφικού υλικού). Έπειτα, με καταιγισμό ιδεών (brainstorming) προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τόσο τα οφέλη του δάσους για το σχολείο και την τοπική κοινωνία όσο και να καταθέσουμε  προτάσεις για το μέλλον. Παράλληλα, ήρθαμε σε επαφή με το δασονομείο της Ακράτας και επισκεφθήκαμε το δάσος μαζί με δασονόμους, οι οποίοι μας υπέδειξαν τα φυτά που ενδημούν στην περιοχή, τα οποία συλλέξαμε, προκειμένου να τα αποξηράνουμε. Τέλος, οι μαθητές χωρισμένοι σε μικρές ομάδες αναζήτησαν πληροφοριακό υλικό και φωτογραφίες από το διαδίκτυο και όλο το υλικό που συγκεντρώσαμε το επεξεργαστήκαμε κατάλληλα, προκειμένου να το παρουσιάσουμε στη σχολική κοινότητα.
4.4. Περιγραφή του τελικού προϊόντος του προγράμματος:
Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αναζήτησαν από ποικίλες πηγές  το υλικό που συγκέντρωσαν, συνδύασαν τις φωτογραφίες που τράβηξαν με τα φυτά που συνέλεξαν και όλα τα παραπάνω τα παρουσίασαν σε ειδικό χώρο που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό στην είσοδο του σχολείου.
4.5. Τρόποι που υιοθετήθηκαν για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος:
Οι μαθητές παρουσίασαν την εργασία τους στους συμμαθητές τους την τελευταία ημέρα της λειτουργίας του σχολείου, ενώ το υλικό του προγράμματος παραμένει στο χώρο του σχολείου, για να χρησιμοποιηθεί ή ενδεχομένως να εμπλουτιστεί και στο μέλλον. Παράλληλα, για την επόμενη σχολική χρονιά σε συνεργασία με το δασονομείο της πόλης μας σχεδιάζεται δενδροφύτευση τόσο στο δάσος όσο και στο χώρο του σχολείου.